zsh 工具

| 选择喜欢的代码风格  

zsh 引言


Shell:Mac系统默认使用dash作为终端,Linux默认用Bash,可以使用下面的命令修改默认使用 zsh

chsh -s /bin/zsh

#如果想修改回默认dash或bash,同样使用chsh命令即可:
chsh -s /bin/bash

zsh 安装:


官方地址:https://github.com/robbyrussell/oh-my-zsh/wiki/Installing-ZSH

#Linux
yum install zsh

#Mac OS
brew install zsh zsh-completions

查看你的机器支持哪些 Shell

[root@Dev ~]# cat /etc/shells 
/bin/sh
/bin/bash
/sbin/nologin
/bin/dash
/bin/zsh

更多zsh插件介绍 - oh-my-zsh、Antigen..


安装完zsh后,让我隆重介绍zsh的一些插件,非常炫酷和方便:发表评论