atq 命令

| 选择喜欢的代码风格  

atq 命令补充说明:


atq命令 显示系统中待执行的任务列表,也就是列出当前用户的at任务列表。

atq 命令语法:


atq(选项)

atq 命令选项:


-V:显示版本号;
-q:查询指定队列的任务。

atq 命令实例:


at now + 10 minutes
at> echo 1111
at> <eot>
job 3 at Fri Apr 26 12:56:00 2013

atq
3       Fri Apr 26 12:56:00 2013 a root


发表评论

共收录到 302Linux 命令